Stel cookie voorkeur in

De interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur

Door de systematische manier waarop binnen het kindcentrum de ontwikkeling van alle kinderen gevolgd en begeleid wordt, kunnen eventuele zorgen vroegtijdig gesignaleerd worden. Zorgen rondom de ontwikkeling of het gedrag van een kind zullen altijd gedeeld worden met ouder(s). In samenwerking met ouder(s) zal het vervolg afgestemd worden. De kinderopvang binnen het kincentrum hanteert een interne zorgstructuur die medewerkers houvast geeft in dit proces. De vestigingsmanager van de kinderopvang wordt als coördinator van deze interne zorg betrokken en daar waar nodig is de pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar ter consultatie en advies aan medewerkers en ouders. Er kan tevens een beroep worden gedaan op het zorgteam van het kindcenrtum.

Zes keer per jaar is er een vast overleg met de jeugdverpleegkundige van de GGD, zorg coördinator, maatschappelijk werk en internbegeleider om kinderen die extra zorg nodig hebben te bespreken. De pedagogisch medewerkers van Norlandia kunnen de jeugdverpleegkundige ook altijd advies vragen of met haar sparren over een situatie. Dat kan ook anoniem zijn, dus zonder dat het kind bij naam wordt genoemd.

Of een kind nu extra hulp, zorg of aandacht nodig heeft of niet; het is altijd belangrijk om als ouders goed contact met de pedagogisch medewerker te houden. Ouders zijn immers de deskundigen bij uitstek op het gebied van hun eigen kind. Als het thuis even niet lekker loopt met je kind, laat het de pedagogisch medewerker weten. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau in de wijk.