Stel cookie voorkeur in

Pedagogische doelen

Wij bieden professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar van Noorse kwaliteit. Wij geven uw kinderen een tweede huis. Een omgeving waar ze zich vertrouwd en veilig voelen, zodat kinderen al spelend leren, nieuwsgierig worden, hun eigen talenten ontdekken, vriendschappen sluiten en bovenal plezier hebben met elkaar. Met onze Scandinavische basis, onze CARE-kernwaarden en onze medewerkers waar wij trots op zijn, maken wij als lerende organisatie het verschil in de kinderopvang. 

Onze pedagogische doelen zijn:

1 Bieden van veiligheid (geborgenheid) en vertrouwen
Een veilige basis, een "thuis" waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn is een voorwaarde voor een kind om zichzelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Pas als een kind zich veilig en geborgen voelt zal het toekomen aan het ontwikkelen van zijn persoonlijke en sociaal-emotionele competenties.
Kinderopvang de Wijboom wil kinderen een groot gevoel van veiligheid bieden. Door de relaties met de pedagogisch medewerkers, met andere kinderen en de inrichting van de omgeving (zowel de binnenruimtes als de buitenruimte) proberen wij een zo groot mogelijke veilige basis te scheppen. Door zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers op vaste groepen te werken, ontstaat er een stuk geborgenheid en veiligheid tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen.

2 Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie

Kinderen in staat stellen hun persoonskenmerken (zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, creativiteit, veerkracht e.d.) verder uit te bouwen om zo allerlei problemen adequaat aan te kunnen pakken en zich goed te kunnen aanpassen (ook in de toekomst) aan veranderende omstandigheden (elk kind in zijn/haar eigen tempo). Kinderopvang de Wijboom zal de kinderen altijd positief benaderen en stimuleren.

Negatief gedrag zullen wij zoveel mogelijk tijdig ombuigen naar positief gedrag, door bijvoorbeeld alternatief speelgoed aan te bieden of kinderen af te leiden. Uiteraard geven de pedagogisch medewerkers altijd het goede voorbeeld, door positief, enthousiast gedrag zowel naar de kinderen en ouders toe als naar de eigen collega’s. Naarmate kinderen ouder worden is het belangrijk dat ze zelf verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen gedragingen en mogelijkheden. Daarom is het ook erg belangrijk dat aan de kinderen mogelijkheden geboden worden om te kunnen groeien, te kunnen experimenteren, hun persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheden kunnen ontwikkelen. Door een positieve benadering en veel complimenten geven stimuleren wij kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te doen, afgestemd op hun eigen mogelijkheden en interesses. Het zelfvertrouwen van het kind zal er door groeien. We leren kinderen om zoveel mogelijk zelf iets op te lossen. Ook geven we de kinderen de ruimte om alles te ontdekken. We bieden allerlei speelgoed aan wat ze ook zelf kunnen pakken en laten de kinderen in de hele ruimte bewegen en spelen zodat ze de kans hebben om zoveel mogelijk te ontdekken en grenzen te leren van hun eigen kunnen.

3 Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociaal-emotionele competentie

Kinderen sociale kennis en vaardigheden bijbrengen zoals: het zich in een ander kunnen verplaatsen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid, betekenisvolle en bevredigende contacten laten leggen e.d. Veelvuldig contact met leeftijdsgenoten en groepsaspect spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. Wij nemen de emoties van kinderen serieus, zoals verdriet, angst, pijn, boosheid, geluk, plezier e.d. en spelen daar op in. Kinderen moeten hun emoties kunnen en durven tonen. Dit kan alleen als een kind zich volledig veilig en vertrouwd weet binnen de groep.

4 Overbrengen van waarden en normen

Ieder mens, dus ook ieder kind, heeft een bepaald beeld van zichzelf. Waarden en normen hebben betrekking op intermenselijke relaties, individualiteit, diversiteit, rituelen en vieringen, samen leven en samen verantwoordelijk zijn.

Delen met elkaar, respect hebben voor de ander is bijvoorbeeld een waarde. Een norm is een richtsnoer, een regel. Jonge kinderen (met name peuters) doen het liefst waar ze zelf zin in hebben. Grenzen kunnen protest opleveren. Toch hebben kinderen behoefte aan grenzen en regels. Het geeft een gevoel van veiligheid en houvast.

Kinderen voelen zich prettig bij grenzen en regels: het schept duidelijkheid en je kunt als kind je er tegen afzetten en zo ontdekken dat je een eigen wil hebt.

In het pedagogisch beleidsplan staat het pedagogische beleid van de kinderopvang. Ook is er een aanvulling hierop uitgeschreven in verband met de wetsveranderingen.