Stel cookie voorkeur in

Buitenschoolse opvang

Wij bieden opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Waaronder naschoolse opvang, vakantie opvang en voorschoolse opvang.
Onze BSO kinderen worden gehuisvest in 3 groepen:

1. KinderKubus (4-6 jaar)
2. KinderKeet (6-9,5 jaar)
3. Tieneropvang (9,5+ jaar)

Openingstijden
Voorschoolse opvang: 07.30 tot 08.30 uur*
Naschoolse opvang: 14.00 tot 18.30 uur*
Vakantieopvang: 07.30 tot 18.30 uur*

*Er kan van de tijden worden afgeweken wanneer u behoefte heeft aan vroegere of latere opvang.

 

Wij zijn te bereiken via de volgende telefoonnummers:

073 - 8225252 (Kantoor vestigingsmanager)
073 - 8225253 (KinderKubus)
073 - 8511438 (KinderKeet)

E-mail BSO coördinator: marieke.denissen@norlandia.nl
 

Uitgangspunt voor de BSO is dat de opvang vooral leuk moet zijn voor de kinderen!!!

 

Voor kinderen is onze opvang een thuisbasis (met name voor de jongste kinderen), vrije tijd (accent bij de oudere kinderen) en ontspanning. Kinderen moeten het gevoel hebben dat onze BSO voor hen en van hen is. We hebben altijd meerdere ruimten tot onze beschikking die we zodanig inrichten (met inspraak van de kinderen) dat zowel de jongere als de oudere kinderen er zich thuis voelen. Als er meer dan 20 kinderen op de groep zijn, werken we met basisgroepen. Dit houdt in dat de kinderen tijdens de eetmomenten (het fruit eten, lunchen en na school crackers eten) in kleinere groepjes aan een tafel zitten. Aan deze tafel zit steeds dezelfde pedagogisch medewerker. Dit geeft een bepaalde structuur en rust, de pedagogisch medewerker kan een band opbouwen met de kinderen, de kinderen hebben een vast aanspreekpunt om de dag of de middag te starten. Daarna kunnen de kinderen "uitwaaien" en van alle ruimten gebruik maken.

Kinderen mogen zelf kiezen aan welke tafel zij gaan zitten, ze voelen zich thuis op de plek die ze zelf hebben gekozen. De plek is meestal afhankelijk van vriendjes. In de praktijk kiezen kinderen per dag van de week steeds dezelfde tafel. Op het bord bij de deur is voor de kinderen zichtbaar welke pedagogisch medewerkers welke dag werken en welke taak de pedagogisch medewerkers hebben en bij wie ze terecht kunnen voor vragen of hulp. Als kinderen uit school komen, melden ze zich bijvoorbeeld bij de pedagogisch medewerker die als taak heeft de aanwezigheidslijst te controleren.

De jonge kinderen hebben na een schooldag vooral behoefte aan ontspanning, huiselijkheid en geborgenheid. Naarmate de kinderen ouder worden (vanaf ongeveer hun 8e jaar) verschuift de behoefte aan geborgenheid en rust naar eigen ruimte en zelfstandigheid. De ruimtes en de inrichting daarvan zullen de mogelijkheid bieden om activiteiten naar eigen keuze te ondernemen en te spelen zonder direct toezicht. Met kinderen en de ouders worden afspraken gemaakt over hetgeen de kinderen wel en niet (zelfstandig) binnen en buiten de BSO mogen. In hun vrije tijd spelen kinderen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Die zijn onontbeerlijk voor hun sociaal emotionele ontwikkeling. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid (indien de grootte van de groep dat toelaat) om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen of bij vriendjes te gaan spelen. Er worden wel altijd heel duidelijke afspraken gemaakt tussen de pedagogisch medewerkers, de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). De afspraken worden vastgelegd op het toestemmingsformulier.

Op de BSO gaan we uit van het principe dat er veel mag en kan en dat er weinig moet. We hebben uiteraard regels en afspraken waar alle kinderen zich aan moeten houden. Daarbinnen kunnen de kinderen eigen keuzes maken over hoe ze de BSO (mid)dag willen invullen. Er zijn activiteiten die kinderen zelf kunnen kiezen waarbij ze (als daar behoefte aan is) gestimuleerd en begeleidt worden door de pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden er (met name tijdens de vakanties volgens een thema) activiteiten aangeboden die door de kiezen of ze wel of niet mee doen. De BSO heeft de beschikking over een TV, tablets en computers, waar de kinderen (na toestemming van ouders) gebruik van kunnen maken. De afspraak is dat er maximaal 20 minuten per dag op internet of de WII gespeeld mag worden.

Kinderparticipatie
Kinderparticipatie vinden wij van het allergrootste belang: de kinderen die bij ons aanwezig zijn staan bij ons centraal. De kinderen weten tenslotte het beste wat zij wel en niet leuk vinden. Kinderen moeten zelf kunnen kiezen wat zij willen doen, waar en met wie. Tevens hebben zij ook inspraak en verantwoordelijkheid (binnen vastgestelde kaders) ten aanzien van de regels, de activiteiten en de ruimte.

Met de kinderen zal regelmatig bekeken worden of de inrichting van de ruimten (waaronder ook de buitenruimten) nog voldoet aan hun wensen. Uiteraard kunnen de kinderen ook meepraten en beslissen over de keuze van nieuw spelmateriaal. De pedagogisch medewerkers houden de eindverantwoordelijkheid en begeleiden de kinderen in het besteden van hun vrije tijd en in het maken van keuzen.

Hoeken

Binnen de BSO zijn de ruimtes ingedeeld in verschillende hoeken.
De kinderen starten de dag in de eigen stamgroep. Daarna werken we met een open deuren-beleid.
Na een kop thee, kiezen de kinderen zelf in welke hoek/ lokaal ze een activiteit doen.