BSO-groepen 4-13 jaar

Wij bieden opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Waaronder naschoolse opvang, vakantie opvang en voorschoolse opvang daarnaast bieden wij een BSO plus groep aan.Onze BSO kinderen worden gehuisvest in 3 groepen:

1. KinderKubus (4-6 jaar)
2. KinderKeet (6-12 jaar)
3. BSO plus (4-12 jaar)

Uitgangspunt voor de BSO is dat de opvang vooral leuk moet zijn voor de kinderen! 

De buitenschoolse opvang sluit zoveel mogelijk aan op de behoefte van uw kind. Kinderen kunnen uitusten, huiswerk maken, of aan een activiteit meedoen. Er wordt aandacht besteed aan sport en spel. De kinderen worden opgehaald in de klassen. Tijdens schoolvakanties biedt de BSO een gevuld en uitdagend dagprogramma. We blijven leren en ontdekken. Ook bij de BSO zijn we bij voorkeur buiten, dicht bij de natuur waar we elke nieuwe dingen leren en ontdekken. Dat past bij onze Noorse oorsprong. Voor kinderen is onze opvang een thuisbasis, vrije tijd en ontspanning. Kinderen moeten het gevoel hebben dat onze BSO voor hen en van hen is. We hebben altijd meerdere ruimten tot onze beschikking die we zodanig inrichten (met inspraak van de kinderen) dat zowel de jongere als de oudere kinderen er zich thuis voelen. 

De kinderen hebben na een schooldag vooral behoefte aan ontspanning, huiselijkheid en geborgenheid. Naarmate de kinderen ouder worden (vanaf ongeveer hun 8e jaar) verschuift de behoefte aan geborgenheid en rust naar eigen ruimte en zelfstandigheid. De ruimtes en de inrichting daarvan zullen de mogelijkheid bieden om activiteiten naar eigen keuze te ondernemen en te spelen zonder direct toezicht. Met kinderen en de ouders worden afspraken gemaakt over hetgeen de kinderen wel en niet (zelfstandig) binnen en buiten de BSO mogen. In hun vrije tijd spelen kinderen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Die zijn onontbeerlijk voor hun sociaal emotionele ontwikkeling. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid (indien de grootte van de groep dat toelaat) om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen of bij vriendjes te gaan spelen. Er worden wel altijd heel duidelijke afspraken gemaakt tussen de pedagogisch medewerkers, de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). De afspraken worden vastgelegd op het toestemmingsformulier.

Bso plus

Bij de BSO plus hebben de kinderen een eigen veilige, overzichtelijke en plezierige ruimte. Hier kunnen ze rustig spelen en zich altijd terugtrekken. De BSO plus biedt een kleinere groep, een duidelijke structuur en dagritme en gespecialiseerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast zijn er waar nodig gesprekken met de ouders en/of verzorgers en indien nodig samenwerking met hulpverlenende instanties. Plaatsing op de BSO plus gaat in overleg, neem contact op met de locatie voor de mogelijkheden.

Kinderparticipatie
Kinderparticipatie vinden wij van het allergrootste belang: de kinderen die bij ons aanwezig zijn staan bij ons centraal. De kinderen weten tenslotte het beste wat zij wel en niet leuk vinden. Kinderen moeten zelf kunnen kiezen wat zij willen doen, waar en met wie. Tevens hebben zij ook inspraak en verantwoordelijkheid (binnen vastgestelde kaders) ten aanzien van de regels, de activiteiten en de ruimte.

Met de kinderen zal regelmatig bekeken worden of de inrichting van de ruimten (waaronder ook de buitenruimten) nog voldoet aan hun wensen. Uiteraard kunnen de kinderen ook meepraten en beslissen over de keuze van nieuw spelmateriaal. De pedagogisch medewerkers houden de eindverantwoordelijkheid en begeleiden de kinderen in het besteden van hun vrije tijd en in het maken van keuzen.

Hoeken
Binnen de BSO zijn de ruimtes ingedeeld in verschillende hoeken.De kinderen starten de dag in de eigen stamgroep. Daarna werken we met een open deuren-beleid. Na een kop thee, kiezen de kinderen zelf in welke hoek/ lokaal ze een activiteit doen of nemen ze deel aan ons activiteiten programma