VE-methode Piramide

Het belangrijkste onderdeel van de methode Piramide is de aansluiting van het activiteitenaanbod bij de ontwikkeling van het kind, de naaste ontwikkeling. Hierbij zijn de Piramide projectstappen (oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen) belangrijk, met deze stappen worden kinderen steeds op een hoger niveau gebracht, uitgaande van de naaste ontwikkeling van het kind. Er wordt niet alleen op gelet of uw kind goed is in taal of in het kennen van kleuren en vormen, maar ook of hij of zij prettig met anderen kan omgaan en plezier heeft in het spel. Het programma stimuleert uw kind ook als hij of zij goed kan tekenen, fietsen, of graag muziek wil maken.

Piramide kent een gestructureerde didactische aanpak. Via projecten van 3 tot 6 weken worden alle ontwikkelingsgebieden zoals taal, motoriek, creativiteit, sociale omgang en het denkvermogen spelenderwijs extra gestimuleerd. Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest.

Het project sluit, zoveel mogelijk, aan bij het thema van de basisschool en/of bij een landelijk thema zoals de kinderboekenweek. Voor elk schooljaar wordt er een jaarplanning van de projecten gemaakt, indien mogelijk samen met de basisschool. Bij het maken van de jaarplanning wordt er gekeken naar de planning van het voorgaande jaar qua projectaanbod en qua lijn. Voor de planning van de projecten wordt er gebruik gemaakt van het groepsoverzicht uit ‘KIJK! 0-7’. In het groepsoverzicht kunnen de medewerkers zien welke ontwikkelingsgebieden extra aandacht behoeven ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderen en ten aanzien van het welbevinden van de kinderen. Op basis van alle gegevens wordt er per project een dag/weekplanning gemaakt. De activiteiten worden verdeeld over de dag of over het dagdeel zodat er sprake is van een evenwichtige verdeling van activiteiten. Kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan een activiteit en zijn dus niet verplicht om deel te nemen. Dit geldt ook voor de gemaakte planning, er kunnen zich situaties voordoen waardoor er afgeweken wordt van de vooraf gemaakte planning. Bijvoorbeeld als het sneeuwt, dan is dat de ervaring die je de kinderen niet wilt ontnemen.

Met elk nieuw kind wordt er gestart met het programma Welkom van Piramide. In een projectplanning komen alle ontwikkelingsgebieden van Piramide aanbod:

- Persoonlijkheidsontwikkeling (bijv. zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen)
- Sociaal-emotionele ontwikkeling (bijv. rollenspel, spelen in huishoek)
- Motorische ontwikkeling (bijv. springen, klimmen, mikken)
- Kunstzinnige ontwikkeling (bijv. zandschilderijen maken, schilderen)
- Ontwikkeling waarneming (bijv. zeepbellen waarnemen, proeven, ruiken, voelen)
- Taalontwikkeling (bijv. boeken lezen, rijmen, liedjes zingen)
- Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning( bijv. oriëntatie op eigen lichaam, leren en ervaren van ruimtelijke begrippen)

-Ontwikkeling van denken en rekenen (bijv. meten en vergelijken, oorzaak en gevolg, classificeren, getalbegrip)

Deze ontwikkelingsgebieden zijn gekoppeld aan de ontwikkelingslijnen van ‘KIJK! 0-7’ zodat de observatie gegevens bij de juiste ontwikkelingslijn komen te staan.

Naast de activiteiten voor baby-dreumes-jongste of oudste peuter zijn er extra ontwikkeling stimulerende activiteiten voor kinderen met een voorsprong, kinderen met een achterstand of kinderen die een extra stimulans nodig hebben. In de planning staan de doelen bij de activiteiten beschreven passend bij de naaste ontwikkeling van het kind.

De observaties van de kinderen ten aanzien van de gestelde doelen worden verwerkt in het observatiesysteem ‘KIJK! 0-7’ Op basis van de observaties worden de doelen bijgesteld. Op deze wijze sluit het project goed aan bij de ontwikkeling en belevingswereld van ieder kind.