Onderwijsorganisatie

ONS ONDERWIJSCONCEPT EN DIDACTISCH HANDELEN 

Op de Wijboom werken we vanaf groep 4 in stamgroepen en instructiegroepen. Dit doen we voor het vak spelling en rekenen. Kinderen zitten de meeste tijd in hun stamgroep waar zij groepsgenootjes en hun eigen leerkracht ontmoeten. Voor de instructies van spelling en rekenen gaan de kinderen naar instructiegroepen die zijn ingedeeld naar leerjaar. De leerstof wordt aangeboden d.m.v. het model directe instructie. Principe van dit model is dat er drie instructie niveaus zijn:
1. verkorte instructie (kan na een korte uitleg snel aan de slag) 
2. basisinstructie 
3. verlengde instructie (kinderen hebben meer of op een andere manier instructie nodig)  

Een middel om voor kinderen inzichtelijk te maken aan welke doelen er wordt gewerkt is het werken met Doelencirkels. De leerkracht stelt samen met de kinderen het doel voor een bepaalde periode vast en gezamenlijk wordt bedacht hoe het bereikte resultaat gevierd kan worden.

 

ONDERWIJSKUNDIGE TAAK

De Wijboom streeft voor alle kinderen naar het behalen van een zo hoog mogelijk leerresultaat in aansluiting op de individuele mogelijkheden. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er daarnaast van overtuigd dat leerprocessen per kind verschillend kunnen zijn. Op dit moment wordt het onderwijs gerealiseerd met methodes, waarbij de variatie in werk- en verwerkingsvormen en differentiatie mogelijk zijn. Vanuit observaties gedurende de lessen stelt de leerkracht vast welke leerlingen behoefte hebben aan specifieke instructie en begeleiding tijdens het leerproces. De school volgt de leerlingen in hun ontwikkeling en prestaties. Naast de toetsen van de diverse methodes gebruikt de school voor gr 1 t/m 8 een landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem om op gezette tijden de prestaties van de kinderen te meten. Naast het leren van de “schoolse vakken” is er ruimte voor creativiteit en expressie. Deze vakken zijn opgenomen in ons programma.