Visie en kernwaarden

Binnen kindcentrum de Wijboom staan 4 kernwaarden centraal:
1. veilig
2. samenwerken
3. verantwoordelijk 
4. positief

Medewerkers en ouders hebben aan deze kernwaarden een concrete vertaling gegeven naar de dagelijkse praktijk.

Hier kunt u de concrete uitwerking van de kernwaarden lezen:

 

ONZE MISSIE 
Binnen kindcentrum de Wijboom vinden we het belangrijk dat kinderen leren en ontwikkelen in een gemeenschap waar iedereen zich respectvol gedraagt en oog heeft voor de ander. Wij willen dat kinderen gelukkige en veerkrachtige wereldburgers worden en geven hen de kans met vallen en opstaan te groeien. Hierbij kunnen zij rekenen op begeleiding, steun en vertrouwen van de medewerkers. We stimuleren hun talenten en nieuwsgierigheid, helpen hen inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en leren hen te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen. Het woord SAMEN staat centraal. De samenwerking tussen ouders en medewerkers draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen binnen het kindcentrum. Hierbij is het samen delen van verantwoordelijkheid en het actief werken aan een positieve sfeer van groot belang. 

De Wijboom: SAMEN GROEIEN !!!!!!   

 

VISIE OP OPVOEDEN 

Democratische opvoedingsstijl 

Op de Wijboom stellen we een democratische (of autoritatieve) opvoedingsstijl centraal *. Jonge kinderen moeten nog veel leren over de dagelijkse omgang tussen mensen, en hebben daarbij begeleiding nodig van volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat een zogenaamde democratische opvoeding kinderen het beste voorbereidt op het leven in een democratische gemeenschap.  We stellen duidelijke grenzen, maar geven daarbij veel uitleg, bevorderen de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid, zijn zuinig met gebruik van machtsmiddelen, en vertonen moreel voorbeeldgedrag. Kinderen zijn gesprekspartner, die een zekere mate van verantwoordelijkheid kunnen dragen. Door kinderen consequent uit te leggen wat de gevolgen van hun handelingen zijn voor anderen, door hen te helpen zich te verplaatsen in het perspectief van anderen, ontwikkelen zich geleidelijk aan mentale scripts die gedrag van binnenuit reguleren.Kenmerken democratische opvoeding
• Er zijn duidelijke grenzen en regels welke (zoveel mogelijk) consequent worden nageleefd
• Er wordt geluisterd naar de kinderen en grenzen, regels en verwachtingen worden indien nodig aangepast
• Er is veel communicatie en warmte
• Er worden in sommige gevallen maatregelen getroffen, wel met uitleg  

Op de Wijboom wordt gewerkt met de Vreedzame School. Binnen deze methodiek staat ook de democratische opvoedingsstijl centraal. 

*Er zijn 4 opvoedingsstijlen:  1. democratisch 2. toegeeflijk 3. autoritair 4. verwaarlozend
Zie voor meer informatie: https://infobron.nl/Opvoedingsstijlen    

 

VISIE OP ONTWIKKELEN EN LEREN 

“It takes a village to raise a child” 

Op de Wijboom hebben we de visie dat kinderen zich het beste ontwikkelen en leren in een (democratische) gemeenschap, een rijke sociale omgeving. Dat houdt in dat we werken in stamgroepen. De kinderen en de leerkracht(en) van de groep horen bij elkaar, leren van elkaar, zorgen voor elkaar. Alle groepen bij elkaar vormen binnen het kindcentrum een gemeenschap waarin zij elkaar ontmoeten, met en van elkaar leren en er voor elkaar zijn. Kinderen hebben binnen deze gemeenschap een stem. Er vinden groepsvergaderingen plaats, er is een leerlingenraad en sommige kinderen worden opgeleid tot mediator en leren bemiddelen bij conflicten tussen kinderen.  

Kinderen hebben een basis van vaardigheden en kennis van de wereld nodig om in de maatschappij te kunnen functioneren. Nederlandse taal, rekenen, Engels, digitale geletterdheid en burgerschap vormen de basis. Daarnaast hebben leerlingen kennis van de wereld nodig om de wereld te kunnen begrijpen en eraan te kunnen bijdragen. Het gaat om kennis van maatschappij, natuur en cultuur en om (leer)vaardigheden*  die hen in staat stellen die kennis te kunnen toepassen. 

Een visiegroep heeft zich verdiept in onderzoeken naar wat het meeste impact heeft op het verbeteren van het onderwijs. Naar aanleiding hiervan is een visie op ontwikkelen en leren geformuleerd: Op de Wijboom hebben we de visie dat kinderen zich het beste de basiskennis, basisvaardigheden en leervaardigheden* eigen maken door:
- directe effectieve instructies (waarbij wij steeds meer uit zullen gaan van leerlijnen ipv de methodes)
- effectieve feedback
- differentiatie
- niet probleemoplossend onderwijs maar wel lessen in probleemoplossing
- ondersteuning van volwassenen bij onderzoekend leren
- doelgericht werken waarbij we o.a. werken met doelencirkels 
- coöperatieve werkvormen
- een haalbaar en gedegen aanbod- goed klassenmanagement
- een veilige en ordelijke omgeving
- betekenisvol leren
- leren in samenhang
- betrokkenheid van ouders en gemeenschap 

*leervaardigheden: 
- ontwikkelen van strategieën
- leren reflecteren
- leren creëren
- kritisch denken
- probleemoplossend vermogen
- samenwerken